Moutfort-Medingen, Mutfert-Méideng Chorale Caecilia